Alternerende Beroeps- Opleiding (A.B.O.)

Na het beëindigen van het vijfde jaar van opleidingsvorm 3 kan de leerling als cursist nog één schooljaar toevoegen aan haar opleiding:
twee dagen onderwijs en opleiding via de school,
en drie dagen werkervaring opdoen in een gewoon bedrijf in de regio.

Doel van ABO:

De leerlingen door middel van Alternerend Beroeps Onderwijs meer kansen te bieden om opgenomen te worden in de gewone arbeidsmiddens. Dit betekent dat de leerlingen, die we vanaf nu cursisten noemen, gedurende een gans schooljaar drie dagen per week werken in een gewoon bedrijf en zich alzo leren aanpassen aan de werktijden, het werkritme en de vereiste normen van het gewone bedrijf. Zij leren eveneens omgaan met hun meerdere (directie, ploegbaas ...) en hun gelijke (ploegmakkers) zonder dat zij van zich laten profiteren, maar ook zonder grof en onbeleefd te zijn. De andere twee dagen van de week worden benut om hun opleiding bij te schaven waar nodig en wenselijk.

Vereisten:

 • gemotiveerd zijn om te werken,
 • een kwalificatiegetuigschrift bezitten *,
 • geen 21 jaar zijn,
 • niet langer dan 8 maanden werkloos zijn,
 • de schoolvakanties zijn ook vakantie voor de cursist,
 • de werkervaring opdoen is onbezoldigd,
 • instappen in het project moet voor 30 september gebeuren.

* instappen kan ook met een attest van OV3, doch dan is er een toestemming van de KR vereist

Voordelen:

 • de overgang naar werk gebeurt geleidelijker en met behulp van de begeleidende leerkrachten,
 • de cursisten krijgen meer tijd en kansen om zich te kunnen bewijzen,
 • de cursisten doen gedurende dit jaar werkervaring op en krijgen hiervan bij afloop van het jaar een getuigschrift dat bij latere sollicitaties kan voorgelegd worden,
 • tekorten die vastgesteld worden tijdens de stage in het bedrijf, kunnen op school tijdens de lesdagen bijgewerkt worden,
 • financiële voordelen:
  • behouden van het kindergeld,
  • recht op eventuele studiebeurs,
  • na inschrijving bij de VDAB begint vanaf 1 juli de wachttijd te lopen,
  • vervoer naar school en bedrijf is gratis,
  • werkkledij is gratis.

Na 1 jaar alternerend leren krijgen de cursisten:

 • een getuigschrift van verworven bekwaamheden als zij met goed gevolg het volledige jaar doorlopen hebben,
 • een attest van verworven bekwaamheden voor de cursisten die reeds in de loop van het jaar een arbeidscontract afsluiten,
 • een regelmatige lesbijwoning voor de cursisten die voor het einde van het schooljaar de opleiding beëindigen.