ABO (alternerende beroeps opleiding)

Na het beëindigen van het vijfde jaar van opleidingsvorm 3 kan de leerling als cursist nog één schooljaar toevoegen aan haar opleiding: 
twee dagen onderwijs en opleiding via de school, 
en drie dagen werkervaring opdoen in een gewoon bedrijf in de regio.

Het DOEL van ABO is de leerlingen door middel van Alternerend Beroeps Onderwijs meer kansen te bieden om opgenomen te worden in het gewone arbeidsmilieu. Dit betekent dat de leerlingen, die we vanaf nu cursisten noemen, gedurende het hele schooljaar drie dagen per week werken in een gewoon bedrijf en zich alzo leren aanpassen aan de werktijden, het werkritme en de vereiste normen van het gewone bedrijf.  Zij leren eveneens omgaan met hun meerdere (directie, ploegbaas … ) met hun gelijke (collega werknemers). Kortom leren ze de noodzakelijke houdingen aan te nemen voor het uitoefenen van het beroep. Bovendien leren ze functionele vaardigheden en specifieke beroepsgerichte competenties verwerven door de uitoefening van hun beroep. Tenslotte leren ze op een veilige, hygiënische en milieubewuste manier hun eigen werkzaamheden organiseren. 

Vereisten:

 • gemotiveerd zijn om te werken,
 • een kwalificatiegetuigschrift of een attest van verworven bekwaamheden bezitten *,
 • geen 21 jaar zijn,
 • engagement tonen voor de stageplaats,
 • de schoolvakanties zijn ook vakantie voor de cursist,
 • de werkervaring opdoen is onbezoldigd,
 • instappen in het project moet voor 30 september gebeuren.

* instappen kan ook met een attest van OV3, maar dan is er toestemming van de KR vereist.

Voordelen:

 • de overgang naar werk gebeurt geleidelijker en met behulp van de begeleidende leerkrachten,
 • de cursisten krijgen meer tijd en kansen om zich te kunnen bewijzen,
 • de cursisten doen gedurende dit jaar werkervaring op en krijgen hiervan bij afloop van het jaar een getuigschrift dat bij latere sollicitaties kan voorgelegd worden,
 • tekorten die vastgesteld worden tijdens de stage in het bedrijf, kunnen op school tijdens de lesdagen bijgewerkt worden,
 • financiële voordelen:behouden van het kindergeld,
  • recht op eventuele studiebeurs,
  • na inschrijving bij de VDAB begint vanaf 1 juli de wachttijd te lopen,
  • vervoer naar school en bedrijf is gratis,
  • werkkledij is gratis.

Na 1 jaar alternerend leren binnen ABO-ESF krijgen de cursisten:

 • een getuigschrift van verworven bekwaamheden als zij met goed gevolg het volledige jaar doorlopen hebben,
 • een attest van verworven bekwaamheden voor de cursisten die reeds in de loop van het jaar een arbeidscontract afsluiten,
 • een regelmatige lesbijwoning voor de cursisten die voor het einde van het schooljaar de opleiding beëindigen.
 • begint vanaf 1 juli de beroepsinschakelingstijd (BIT) te lopen.
 • een motivatiepremie van 500 euro.