ABO (alternerende beroeps opleiding)

Onze school geeft aan jongeren van OV3 de uitgelezen kans om na het beëindigen van hun studies op het einde van het vijfde jaar deel te nemen aan een extra tewerkstellingstraject gekend onder de naam van de alternerende beroepsopleiding (ABO).

Onze school organiseert en coördineert dit bijkomend schooljaar in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds en Vlaanderen. Op deze manier verlenen we aan de deelnemende jongeren een ondersteuning en integratie op de reguliere arbeidsmarkt.

ABO heeft namelijk tot doel de kansen op reguliere tewerkstelling voor deze jongeren te verhogen door een kwalitatieve alternerende tewerkstelling uit te bouwen in reguliere bedrijven. Onder alternerende tewerkstelling vallen vormen van werkplekleren die inhoudelijk aansluiten op onze opleidingen OV3 met name de opleiding winkelhulp, logistiek assistent in zorginstellingen en kappersmedewerker. Zo willen we, samen met de jongeren, een brug vormen tussen school en bedrijf.

Een ander doel is het vergroten van de vaardigheden bij de cursist, die hij/zij nodig heeft om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij. We begeleiden hen op weg naar zelfstandigheid en leren hen algemene dagelijkse vaardigheden. Verder brengen we hen sociale vaardigheden bij. We volgen het welbevinden en hun draagkracht op. We proberen het netwerk van de leerling te vergroten, zodat ze – na hun schoolse loopbaan – hierop kunnen terugvallen: steunfiguren en allerlei instanties waar ze terecht kunnen met hun problemen aangaande werk, solliciteren, wonen, vrijetijdsbesteding,…

Om aan deze doelstellingen te kunnen werken krijgen de cursisten 2 dagen vorming op school, bestaande uit trajectbegeleiding, Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming en Beroepsgerichte Vorming. Daarnaast is er 3 dagen onbezoldigde werkervaring (stage) in een bedrijf. De opleiding duurt 1 schooljaar.

Alternering is een basisvoorwaarde. Vorming op school en werkervaring zijn op elkaar afgestemd en verlopen planmatig volgens een individueel handelingsplan, inspelend op de noden en evolutie van de jongere en met als einddoel een transitie naar de arbeidsmarkt. Via alternerend leren krijgen de scholen een goede aansluiting bij het beroepsleven, de bedrijven krijgen de kans om jongeren maatgericht op te leiden.BuSO Ter Engelen werkt al meer dan 20 jaar van de Alternerende Beroepsopleiding met ESF samen, om jongeren de kans te geven zich verder te ontwikkelen, opdat de kans op tewerkstelling zo groot mogelijk is. Indien er geen tewerkstelling mogelijk is, wordt samen met de jongeren een transitie opgestart in samenwerking met andere instanties.
ESF subsidieert al jaren onze ABO-werking. De financiële steun die de Europese Unie ter beschikking stelt via ESF-projecten is onmisbaar voor een positieve werking van onder andere het ABO-project. Ook voor het ABO-project 2023-2025 voorziet ESF een subsidiëring. Hiermee zullen de motivatiepremies voor onze cursisten vergoed worden. Deze motivatiepremies, die de Europese Unie uitkeert via ESF, zorgen er mede voor dat onze cursisten hun ABO-opleiding afmaken en niet afhaken bij de eerste tegenslag. De jongeren verkrijgen na het beëindigen van het traject een motivatiepremie van 500 euro vanuit de Europese Unie en genieten bovendien van het reeds grotendeels doorlopen van hun beroepsinschakelingstijd.
ABO BuSO Ter Engelen volgt de cursisten ook op als ze de school verlaten. Deze doorstroomresultaten worden bijgehouden en geven een beeld van het positieve effect van de samenwerking tussen onze Alternerende Beroepsopleiding en ESF. ABO is wel degelijk een succesverhaal. Als we kijken naar de cijfers van de voorbije schooljaren, heeft meer dan 75% een onmiddellijke tewerkstelling na ABO of doorlopen ze met succes een vervolgopleiding. De overige leerlingen worden via een warme overdracht aan de VDAB of het GTB verder begeleid en opgevolgd.